Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu

 

 
 
 .: menu

Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Nowości

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2017
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANIU
z dnia 11.01.2017 roku w sprawie zasad
wydawania duplikatów oraz zasad
odpłatności za wykonywanie tych czynności.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U.1991, Nr 95, poz. 425 z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późń. zm.).

Zarządzam, co następuje:

§1

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły, która wydała ten dokument z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 1.) lub egitymacji (załącznik nr 2.).

2. Szkoła sporządza duplikat świadectwa, na podstawie odpowiedniej dokumentacji przebiegu nauczania, egzaminu albo egzaminów eksternistycznych.

3. Duplikat świadectwa, wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „DUPLIKAT”, a pod tekstem dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową z zastrzeżeniem ust. 6.

4. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

5. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

6. W przypadku braku druku świadectwa termin wydania duplikatu wydłuża się z uwagi na uzyskanie druku z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

7. Duplikat legitymacji wystawia się z fotografią ucznia, na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz "DUPLIKAT”.

§2

1. Za wydanie duplikatu świadectwa, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentów. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręcznego podpisu. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnieść opłatę w wysokości 26,00zł, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – oplata w wysokości 9,00zł

2. Powyższe opłaty należy wnosić na konto PBS O/Rymań

Nr 54 8581 1043 0600 0101 2000 0001

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu (świadectwa, legitymacji) imię i nazwisko, rok wydania świadectwa i nazwa szkoły (np. Szkoła Podstawowa w Rymaniu)

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pełne zarządzenie z załącznikami (wnioski o wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej)(.odt)

Pełne zarządzenie z załącznikami (wnioski o wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej)(.pdf)

 

 


 (C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark